Thời gian làm việc: 08:00 - 11:30 và 13:30 - 17:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Biểu phí trọng tài

TỔNG GIÁ TRỊ TRANH CHẤP
Phí trọng tài tạm tính

BIỂU PHÍ TRỌNG TÀI VÀ BIỂU PHÍ HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BBI ngày …/06/2023 của Chủ tịch BIGBOSS INTERNATIONAL)
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam
Trị giá vụ tranh chấpPhí trọng tài (đã bao gồm VAT)Phí hành chính
Dưới 300.000.00019.000.0005.000.000
Từ 300.000.000 đến 500.000.00019.000.000 + 6,2% của phần trị giá tranh chấp vượt quá 300.000.0005.000.000
Từ trên 500.000.000 đến 1.000.000.00031.000.000 + 4,7% của phần trị giá tranh chấp vượt quá 500.000.0005.000.000
Từ trên 1.000.000.000 đến 5.000.000.00055.000.000 + 3,8% của phần trị giá tranh chấp vượt quá 1.000.000.0005.000.000
Từ trên 5.000.000.000 đến 10.000.000.000207.000.000 + 1,9% của phần trị giá tranh chấp vượt quá 5.000.000.0008.000.000
Từ trên 10.000.000.000 đến 50.000.000.000302.000.000 + 0,9% của phần trị giá tranh chấp vượt quá 10.000.000.00010.000.000
Từ trên 50.000.000.000682.000.000 + 0,28% của phần trị giá tranh chấp vượt quá 50.000.000.00030.000.000
Từ trên 100.000.000.000 đến 500.000.000.000824.000.000 + 0,23% của phần trị giá tranh chấp vượt quá 100.000.000.00050.000.000
Từ trên 500.000.000.0001.775.000.000 + 0,19% của phần trị giá tranh chấp vượt quá 500.000.000.00080.000.000
* Lưu ý: Các mức phí trên bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Hoàn lại phí trọng tài

  1. Trong trường hợp Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại được rút hoặc các bên thỏa thuận chấm dứt việc giải quyết tranh chấp trước khi Hội đồng Trọng tài được thành lập, BIGBOSS INTERNATIONAL hoàn lại 70% khoản phí trọng tài mà các bên đã nộp.
  2. Trường hợp Đơn khởi kiện, Đơn sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại, Đơn sửa đổi, bổ sung Đơn kiện lại được rút sau khi Hội đồng Trọng tài được thành lập, BIGBOSS INTERNATIONAL hoàn trả 40% phí trọng tài. 
  3. Trường hợp Đơn khởi kiện, Đơn sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại, Đơn sửa đổi, bổ sung Đơn kiện lại được rút sau khi BIGBOSS INTERNATIONAL gửi Giấy triệu tập Phiên họp giải quyết vụ tranh chấp và trước ngày mở phiên họp giải quyết vụ tranh chấp, BIGBOSS INTERNATIONAL hoàn trả 20% phí trọng tài.  
  4. Trường hợp Hội đồng Trọng tài ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp do thỏa thuận trọng tài không tồn tại hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được, BIGBOSS INTERNATIONAL hoàn trả 30% phí trọng tài.
Scroll to Top

Đăng tài liệu

TIÊU ĐỀ BÀI ĐĂNG
NỘI DUNG BÀI ĐĂNG
tải tệp lên (chỉ pdf)
Maximum file size: 128 MB