Thời gian làm việc: 08:00 - 11:30 và 13:30 - 17:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
Trung tâm Trọng tài thương mại Quốc tế Bigboss (BBIAC)

VỀ CHÚNG TÔI

Trung tâm trọng tài thương mại Quốc tế BIGBOSS (hay BBIAC) là cơ quan giải quyết tranh chấp thương mại, được cấp phép thành lập bởi Bộ Tư pháp nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở của Luật Trọng tài thương mại 2010 và Điều lệ hiện hành.

Địa chỉ:  số 25 đường GS1, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

BIGBOSS INTERNATIONAL (BBIAC) có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp sau:

1/ Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại;

2/ Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại;

3/ Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.

Mục tiêu & Lĩnh vực hoạt động

Mục tiêu hoạt động
Thúc đẩy sự phát triển của phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, hòa giải hoặc các phương thức giải quyết tranh chấp khác theo quy định của pháp luật một cách thân thiện, công bằng, thuận lợi và nhanh chóng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ giữa các tổ chức và cá nhân trong nước, giữa Việt Nam với nước ngoài.
Lĩnh vực hoạt động

Trung tâm có thẩm quyền tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài quy chế đối với:

a) Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại;

b) Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại;

c) Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng trọng tài.

Nhiệm vụ

1. Tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp bằng trọng tài quy chế.

2. Hỗ trợ các trọng tài viên của Trung tâm về mặt hành chính văn phòng và các trợ giúp khác trong quá trình tố tụng trọng tài đảm bảo các tranh chấp được giải quyết nhanh, bí mật trên cơ sở tôn trọng sự lựa chọn của các bên theo đúng quy định của pháp luật.

3. Tổ chức các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nghiên cứu, xúc tiến và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật nhằm thúc đẩy sự phát triển của Trung tâm.

4. Gửi danh sách trọng tài viên và những thay đổi về danh sách trọng tài viên của Trung tâm cho Bộ Tư pháp để công bố.

5. Báo cáo hoạt động định kỳ, đột xuất tới Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật.

6. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức

Trung tâm có cơ cấu tổ chức gồm:

1. Ban điều hành;

2. Ban thư ký.

Hội đồng Trung tâm (BBIAC Council)

Mai Tiến Luật
Lại Thị Khánh

Ban điều hành (Executive Committee)

Mai Tiến Luật
Lại Thị Khánh
Vì sao chọn BBIAC
.
Scroll to Top

Đăng tài liệu

TIÊU ĐỀ BÀI ĐĂNG
NỘI DUNG BÀI ĐĂNG
tải tệp lên (chỉ pdf)
Maximum file size: 128 MB